ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มารับหลักฐานการจบ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 มารับหลักฐานการจบ

ประกาศแจ้ง นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
มารับหลักฐานการจบ ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2559

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1.ใบเสร็จค่าประกันของเสียหาย
2. ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post