ประกาศยกเลิก โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศยกเลิก โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

ประกาศยกเลิก
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2559

>> ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร <<

>>ประกาศยกเลิกการอบรม มาตรฐานที่ 1-3<<

เนื่องหลากหลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู, หลักสูตรที่ 2 การพัมนาหลักสูตร และหลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้ มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดจึงขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงเพื่อนรับเงินคืนได้ที่ คณะครุศาสตร์ หรือแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโอนค่าสมัครคืนให้กับผู้สมัคร


>>ประกาศยกเลิกการอบรม มาตรฐานที่ 4-6<<

เนื่องหลากหลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู, หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษาและหลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดจึงขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงเพื่อนรับเงินคืนได้ที่ คณะครุศาสตร์ หรือแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโอนค่าสมัครคืนให้กับผู้สมัคร


>>ประกาศยกเลิกการอบรม มาตรฐานที่ 7-9<<

เนื่องหลากหลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา, หลักสูตรที่ 8 นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและหลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดจึงขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงเพื่อนรับเงินคืนได้ที่ คณะครุศาสตร์ หรือแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการโอนค่าสมัครคืนให้กับผู้สมัคร