เกี่ยวกับคณะ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

พันธกิจ

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักสำคัญคือ
  เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย
  และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

อัตลักษณ์

  “แต่งกายดี มีความเป็นครู รู้พัฒนา จิตอาสาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์

  “เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชิวิต ตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง”

ประวัติคณะ

  พ.ศ. 2489 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
  พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.สูง)
  พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.)
  พ.ศ. 2515 ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดมาเรียนที่ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี
  พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครู สอนได้ถึงระดับปริญญาตรี
  พ.ศ. 2521 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)เป็นรุ่นแรก
  พ.ศ. 2522 มีโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ.ชั้นสูง และหลักสูตร ปริญญาตรี
  พ.ศ. 2523 หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แต่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก
  พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษา ป.กศ. ชั้นสูง ตามนโยบายไม่ต้องการผลิตครูวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
  พ.ศ. 2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
  พ.ศ. 2530 เริ่มโครงการครุทายาท ที่ต้องการผู้เรียนเก่ง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครู มาเป็นครูตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา…คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการบริหารโปรแกรมวิชานักศึกษาสายครูทั้งหมดทุกโปรแกรมวิชา

บริเวณคณะ