ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ

ด้วยมีประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยได้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอแจ้งให้ต้นสังกัดและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

>>ข่าวใบประกอบวิชาชีพ<<