ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา


จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม