ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Sustainable Education Development (ICSED2018))ในหัวข้อ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน (Building Professional Learning Community to Shift Quality of Education Sustainable)


ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวังอุบลราชธานี