ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง


ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จัดหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<