ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 4
“นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน”
“INnovation in Mathematics Teaching to Enhance Classroom Quality”
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561


>>คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน<<