ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
1. ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กรอกข้อมูลรายงานต้วผ่านเว็บไซต์ www.vrubundit.com และชำระค่าฝึกซ้อม ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน- 13 พฤษภาคม 2561

2. เอกสารที่ต้องเตรียม ใบเสร็จชำระค่าฝึกซ้อม และแจ้งลำดับที่ในสาขา เพื่อรายงานตัวและตัดชุดครุย ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ (ตรงสนามบาส) ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00- 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา 0 2909 1427-8