กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และส่งเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และส่งเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 56)

กำหนดการรับใบรับรองวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
และส่งเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 56)

null


วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.)

  1. สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 96 คน
  2. สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 78 คน
  3. สาขาวิทยาศาสตร์ (รหัส 55) จำนวน 3 คน

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.)

  1. สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 72 คน
  2. สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 64 คน
  3. สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 118 คน

ขั้นที่ 1 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 300 บาท ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบสถานะการค้างยืม-คืนหนังสือ ที่ห้องสมุด

ขั้นที่ 3 รับใบรับรองวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ฝ่ายทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

ขั้นที่ 4 ส่งเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมมาสำหรับขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนที่ยังไม่เคยนำมาแนบ) 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  3. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ชุด (รับได้ที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่มาส่งเอกสาร) ได้แก่

   1) ใบรับรองวุฒิการศึกษา
   2) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป , ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (สำหรับคนที่ยังไม่เคยนำมาแนบ)
  5. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวจริง จำนวน 500 บาท เลือกจ่ายได้ 2 ช่องทาง

  6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ

** หมายเหตุ – เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ต้องลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น **

** สำหรับนักศึกษาที่มารับและส่งเอกสารไม่ได้ในวันและเวลาที่กำหนดให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี **