ประชาสัมพันธ์สอบรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 6 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประชาสัมพันธ์สอบรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์สอบรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 6

ด้วยคณะครุศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศในกลุ่มอาเซียน (SEA TEACHER PROJECT) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินมาจำนวน 5 รุ่นแล้ว ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ จะเริ่มดำเนินโครงการในรุ่นที่ 6 ดังนั้นผู้ประสานงานโครงการจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะขึ้นชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561
นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือดเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ประธานหลักสูตรตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
โดยจะทำการสอบจัดสอบให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-11.30น. โดยใช้ข้อสอบ VRU Grad Test
ณ ห้อง LC 801 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์