ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด / กำหนดการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561


สมัครเรียนคลิกที่รูปภาพ
null