รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์รับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher รุ่นที่ 6 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์รับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher รุ่นที่ 6

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher รุ่นที่ 6
(รอบเช้าและรอบบ่าย)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง LC801 ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปีวไลยอลงกรณ์