ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 6 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 6

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 6
วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2561
เวลา 9:00-16:00น.

ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์