รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รุ่นที่ 6

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
รุ่นที่ 6
(Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia Batch 6)