ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่องกำหนดการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560>> ดาวน์โหลดประกาศและ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
<<          ผู้มีสิทธ์รายงานตัวที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบด้านล่างให้ดาวน์โหลดหนังสื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามชั้นปีที่สมัคร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ชุดและกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยนำส่งตามเวลา และสถานที่ที่กำหนดหากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561


กำหนดการรับรายงานตัว
ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30น.


ลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

>>ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์ของชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561)<<
>>ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์ของชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561)<<
>>ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์ของชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561)<<
>>ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์ของชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561)<<


ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561