ศิลปวัฒนธรรม – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ศิลปวัฒนธรรม

100884 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 6

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 6 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

111 Photos

100757  โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 19 เมษายน 2562 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "การแสดงละครเรื่อง ขุนลอดิลกราช" เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

83 Photos

100751 โครงการสืบสานศิลป์  “งานตุ้มฝ้ายขาว โห่ยาวผูกเสี่ยว ครั้งที่ 4

วันที่ 20 มีนาคม 2562 อ.นันทิยา รักตประจิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานศิลป์ “งานตุ้มฝ้ายขาว โห่ยาวผูกเสี่ยว ครั้งที่ 4” จัดการแสดงโดยชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

53 Photos

100736 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร ภายในโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

100625 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม "การแสดงละคร บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า" และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่สอดแทรกอยู่ในละครบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100621 สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

"สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7" วันที่ 18 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ได้กล่าวเปิดโครงโครงครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำของพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โดยมี ท่าน ผศ.ดร.สมนึก สายเสมา อาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวให้พรแก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

63 Photos

100608 โครงการสืบสานศิลป์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานศิลป์ ครั้งที่ 3/2561 "ตุ้มฝ้ายขาวโห่ยาวผูกเสี่ยว" จัดขึ้นโดยชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100605 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

58 Photos

100549 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญูครูในดวงใจ และทำบุญคณะครุศาสตร์ 2561" วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

78 Photos

100466 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4

"โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4" ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ.2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

48 Photos

100337 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100328 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100313 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสระน้ำหน้าเรือนเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100302 โครงการวันไหว้ครู 2558

โครงการวันไหว้ครู 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100271 โครงการ  ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100267-2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100255 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.พนิดา ชาตยาภา เป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

60 Photos

100247 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 21 มกราคม 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธิเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์...ในโอกาศปีใหม่ 2558" ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

37 Photos

100240 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos

100184 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

128 Photos

100182 นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

189 Photos

100148 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

115 Photos

100133 โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม "มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ จังหวัดปทุมธานี" ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

39 Photos

100130 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา 2556 " ณ วัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

28 Photos

100119 โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

311 Photos

100115 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 เมษายน 2556

77 Photos

100114โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 5

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556

22 Photos

100113 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่18-20 มีนาคม 2556

33 Photos

100111 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2556

26 Photos

100110 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100100 โครงการ

โครงการ "วันกตัญญูครูในดวงใจ" วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100099 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาศปีใหม่ 2556" ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100098 โครงการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พ่อหลวงของปวงไทย <br>5 ธ.ค. 2555

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “พ่อหลวงของปวงไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชาในวาระวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ให้นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100097 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 2555

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง 2555" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์

23 Photos

100095 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

101 Photos

100092 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา" 2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 Photos

100089 พิธีไหว้ครูประจำปี 2555

พิธีไหว้ครูประจำปี 2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100076โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" 2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100075โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2555" วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกปสงค์ คณะครุศาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100034 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" วันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

17 Photos

100033 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (อาคาร 6)

23 Photos

100019 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553  วันที่ 29 กันยายน 2553

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553 วันที่ 29 กันยายน 2553

10 Photos

100012 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553  วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100010 แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

20 Photos