ศิลปวัฒนธรรม – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ศิลปวัฒนธรรม

100736 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese New Year 2019 ตรุษจีนสุขสันต์ มหัศจรรย์แดนมังกร ภายในโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

41 Photos

100625 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม "การแสดงละคร บทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า" และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่สอดแทรกอยู่ในละครบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100621 สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

"สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7" วันที่ 18 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ได้กล่าวเปิดโครงโครงครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำของพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โดยมี ท่าน ผศ.ดร.สมนึก สายเสมา อาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวให้พรแก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

63 Photos

100608 โครงการสืบสานศิลป์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานศิลป์ ครั้งที่ 3/2561 "ตุ้มฝ้ายขาวโห่ยาวผูกเสี่ยว" จัดขึ้นโดยชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100605 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

58 Photos

100549 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญูครูในดวงใจ และทำบุญคณะครุศาสตร์ 2561" วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

78 Photos

100466 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4

"โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4" ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 ก.พ.2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

48 Photos

100337 โครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 Photos

100328 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดี คณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

66 Photos

100313 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสระน้ำหน้าเรือนเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 Photos

100302 โครงการวันไหว้ครู 2558

โครงการวันไหว้ครู 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100271 โครงการ  ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ ครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 Photos

100267-2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6 Photos

100255 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.พนิดา ชาตยาภา เป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่าง 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

60 Photos

100247 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 21 มกราคม 2558 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธิเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์...ในโอกาศปีใหม่ 2558" ณ ลานวัฒธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

37 Photos

100240 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง" 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

57 Photos

100184 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

128 Photos

100182 นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิทรรศการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนคริทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

189 Photos

100148 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

115 Photos

100133 โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรม "มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ จังหวัดปทุมธานี" ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

39 Photos

100130 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา 2556 " ณ วัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

28 Photos

100119 โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

311 Photos

100115 โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 เมษายน 2556

77 Photos

100114โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 5

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556

22 Photos

100113 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่18-20 มีนาคม 2556

33 Photos

100111 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2556

26 Photos

100110 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

69 Photos

100100 โครงการ

โครงการ "วันกตัญญูครูในดวงใจ" วันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100099 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาศปีใหม่ 2556" ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 Photos

100098 โครงการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พ่อหลวงของปวงไทย <br>5 ธ.ค. 2555

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “พ่อหลวงของปวงไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชาในวาระวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ให้นักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

61 Photos

100097 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 2555

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันลอยกระทง 2555" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์

23 Photos

100095 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2555 วันที่ 13 กันยายน 2555

101 Photos

100092 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย "แห่เทียนพรรษา" 2555 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 Photos

100089 พิธีไหว้ครูประจำปี 2555

พิธีไหว้ครูประจำปี 2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 Photos

100076โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" 2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100075โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2555" วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกปสงค์ คณะครุศาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 Photos

100034 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "วันกตัญญู...ครูในดวงใจ" วันที่ 13 มกราคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

17 Photos

100033 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทำบุญคณะครุศาสตร์ ... ในโอกาสปีใหม่ 2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (อาคาร 6)

23 Photos

100019 งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553  วันที่ 29 กันยายน 2553

งานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์เกษียณอายุราชการ ปี 2553 วันที่ 29 กันยายน 2553

10 Photos

100012 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553  วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 Photos

100010 แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

20 Photos