กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์)
ภาคเรียนที่ 1/2562 และ ภาคเรียนที่ 2/2562