นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ในปีการศึกษา 2561
(ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2560)
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สามารถรับหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีตราประทับจาก สกอ. เพื่อใช้สำหรับเป็นหลักฐานในการร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 6
………………………………………………………………………….
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561
สามารถรับเอกสารได้ในวันเดียวกัน หรือรับได้ในวันจัดกิจกรรมสัมมนากลางภาคฯ
โดยจะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง