ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.2 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ( 10 ม.ค.62)
  •                           4.4 การจัดหาตัวแทนผู้สังเกตการณ์ ในการสอบ O-net สทศ.
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
  •                               5.1.3 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  •                               5.1.4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  •                           5.2 อนุมัติอาจารย์พิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ