ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 การวิพากษ์หลักสูตรครู 4 ปี
  •                           1.2 การประชาพิจารณ์ มคอ.1
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.6 การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 การบริการวิชาการที่โรงเรียน ตชด.การบินไทย (เตรียมรับเสด็จ)
  •                           6.2 การลงพื้นที่โครงการแก้ไขความยากจน
  •                           6.3 การร่วมกิจกรรมวันปีใหม่
  •                           6.5 งานบริหารคณะครุศาสตร์