ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน งดใช้ 6302,7303 และ 7304
  •                           1.2 กำหนดการส่งเกรด
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  •                           3.1 นัดประชุมตัวแทนผู้สังเกตการณ์ ในการสอบ O-net สทศ.
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 ตัวแทนผู้สังเกตการณ์ ในการสอบ O-net สทศ.
  •                           4.2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ( 14 มี.ค. 62)
  •                           4.3 ใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
  •                           4.4 การรับมอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                               6.1 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน สพฐ.