รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 8 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher Batch 8

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม
โครงการ SEA Teacher Batch 8
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง LC701 ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<