จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 8 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 8

แจ้งจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านโครงการ SEA TEACHER รุ่นที่ 8
เนื่องจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ภาษาให้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ SEA TEACHER ในรุ่นที่ 8 ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้วนั้น(สอบเมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)มีนักศึกษาสมัครสอบทั้งสิ้น 84 คน ขาดสอบ 23 คน มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 61 คน และเมื่อพิจารณาผลคะแนน ผู้สอบผ่านเพื่อสอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 25 คน (รายชื่อในเอกสารแนบด้านล่าง)


ซึ่งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00น.
ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร์ 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<