ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.3 การนำเสนอหลักสูตร 4 ปี
  •                           4.4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
  •                           5.2 กำหนดการส่งเกรดวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                                   – สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 คน
  •                                   – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน
  •                                   – สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 คน
  •                                   – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 คน
  •                                   – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน
  •                                   – สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 คน