กิจกรรมประกวดการเล่านิทานและการผลิตสื่อการเรียนรู้ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

กิจกรรมประกวดการเล่านิทานและการผลิตสื่อการเรียนรู้

กิจกรรมประกวดการเล่านิทานและการผลิตสื่อการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย และระดับปริญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะในศตรรษที่ 21
วันที่ 26 เมษายน 2562
เปิดรับสมัครวันที่ 18 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2562


>> กดเพื่อสมัครระดับปฐมวัย <<

>> กดเพื่อสมัครระดับปริญาตรี <<


null