ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 อนุมัติอาจารย์พิเศษ
  •                               5.2.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ราย
  •                               5.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 ราย
  •                               5.2.4 กลุ่มวิชาจิตวิทยา จำนวน 2 ราย
  •                               5.2.4 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 ราย
  •                           5.3 อนุมัติอาจารย์นิเทศก์
  •                               5.3.1 สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 ขอรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ