ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.3 การเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร
  •                           4.4 การเตรียมพื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 ขออัตรากำลังทดแทน (อ.ศุภมัย)
  •                           5.2 ขอเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากำลังจากสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อขอสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2561 – 2565 ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ดร.นิติกร)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
  •                           6.3 เตรียมงานรับการติดตามผลการดำเนินงานตามพระราโชบาย โดยองคมนตรี ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562