ติดต่อเรา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3099,02-529-4165 เบอร์แฟกซ์ : 02-529-3099 ต่อ 13
e-mail: education@vru.ac.th


สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย


Click to open larger picture

A พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
B หอพระ
1. อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
2. สระว่ายน้ำอวยพรเปล่งวานิช
3. หอประชุมเอนกประสงค์ 3000 ที่นั่ง
4. อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์
6. อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
7. อาคาร 60 ปี
8. อาคารคหกรรม
9. อาคารเรียน 1 (คณะวิทยาการจัดการ)
10. อาคารเรียน 2 (คณะวิทยาการจัดการ)
11. อาคารนิเทศศาสตร์
12. หอประชุม 3
13. อาคารเรียน 3 (โรงเรียนสาธิตฯ)
14. หอประชุม 4
15. อาคารเรียน 4 (โรงเรียนสาธิตฯ)
16. อาคารพยาบาล
17. หอประชุมปีกหอสมุด
18. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. อาคารเรียน 8(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
20. อาคารกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ
21. อาคารเรียน 6 (คณะครุศาสตร์)
22. กองพัฒนานักศึกษา
23. อาคารเรียน 7 (คณะคุรุศาสตร์)
24. อาคารเรียน 5 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
25. อาคารเรียน 5 (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)
26. ศูนย์หนังสือ 2 และ Family Mart
27. หอประชุมใหญ่
28. โรงอาหาร 1
29. อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 1)
30. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
31. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
32. อาคารองค์กรนักศึกษา
33. อาคารกิจกรรม
34. อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 2)
35. โรงจอดรถบัส
36. อาคารเรียน 9 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
37. อาคารปฏิบัติการช่างยนต์
38. อาคารปฏิบัติการเครื่องกล
39. อาคารปฏิบัติการก่อสร้าง
40. อาคารปฏิบัติการออกแบบ
41. หอพักเพทาย
42. หอพักโกเมน
43. อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมเนเซียม 3)
44. หอพักมุกดา
45. หอพัก 5 ชั้น
46. หอพักนิลรัตน์
47. หอพักบุษราคัม
48. หอพักทับทิม
49. หอพักมรกต
50. อาคารที่พัก