ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 มติคุรุสภา เรื่อง การทดสอบผู้สำเร็จการศึกษา
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์