ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


    รหัส งปม.แผ่นดิน 2565 ณ 17 ก.ย. 2564
    รหัส งปม.รายได้ 2565 ณ 17 ก.ย. 2564
    แผนงบประมาณ BB แต่ละกิจกรรม งบแผ่นดิน ณ 04 ต.ค. 2564
    แผนงบประมาณ BB แต่ละกิจกรรม งบรายได้ ณ 04 ต.ค. 2564

    เแบบฟอร์มที่ 1. แบบเสนอ กนผ.01 และ กนผ.02 งบประมาณ พ.ศ. 2565
        1.1 แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (กนผ. 01) (1011)
        1.2 แบบสรุปงบประมาณ จำแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ.02) (1012)
    แบบฟอร์มที่ 2. บันทึกขออนุมัติเลื่อน ยกเลิก กนผ.03
        แบบฟอร์มที่ 2.1 บันทึกขออนุมัติเลื่อน ยกเลิก กนผ.03 เสนอคณบดี (โครงการไม่เกิน 300,000 บาท) (1021)
        แบบฟอร์มที่ 2.2 บันทึกขออนุมัติเลื่อน ยกเลิก กนผ.03 เสนออธิการบดี (โครงการตั้งแต่ 300,000 บาท) (1022)
    แบบฟอร์มที่ 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรม และงบประมาณแบบฟอร์ม กนผ.04 เสนอคณบดี (ไม่เกิน 300,000 บาท) (1030)
    แบบฟอร์มที่ 4. ขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรม และงบประมาณแบบฟอร์ม กนผ.04 เสนออธิการบดี (300,000 บาทขึ้นไป)(1040)
    แบบฟอร์มที่ 5. บันทึกขออนุม้ติจัดซื้อจ้าง กนผ.05 (1050)
    แบบฟอร์มที่ 6. บันทึกขออนุมัติเพิ่มโครงการกิจกรรม กนผ.06 (1060)
    แบบฟอร์มที่ 7. บันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมอื่น กนผ.07 (1070)
    แบบฟอร์มที่ 8. บันทึกขออนุม้ติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเป็นงบลงทุน กนผ.08 (1080)
    แบบฟอร์มที่ 8.1 กนผ-08-1 (1081)
    แบบฟอร์มที่ 9 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าน้ำดื่ม)กรณีเบิกไม่เกิน 100,000 บาท เสนอคณบดี (1090)
    แบบฟอร์มที่ 10 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าน้ำดื่ม)กรณีเบิกตั้งแต่ 100,000 บาท เสนออธิการบดี (1100)
    แบบฟอร์มที่ 11 เป็นใบสำคัญรับเงิน(ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม)
    แบบฟอร์มที่ 12 แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (1120)
    แบบฟอร์มที่ 13 บันทึกขออนุมัติเชิญและเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (1130)
    แบบฟอร์มที่ 14 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร (1140)
    แบบฟอร์มที่ 15 ใบสำคัญรับเงิน (1150)
    แบบฟอร์มที่ 16 ใบลงชื่อเข้าร่วมอบรม,ประชุม,สัมมนา,ประชุมเชิงปฏิบัติการ (1160)
    แบบฟอร์มที่ 17 ใบสำคัญรับเงินฝ่ายการเงินทั่วไป (1170)
    แบบฟอร์มที่ 18 แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(กจ.8) (1180)
    แบบฟอร์มที่ 19 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.กจ.9) (1190)
    แบบฟอร์มที่ 20 แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติราชการ (ลป.1) (1200)
    แบบฟอร์มที่ 21 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (1210)
    แบบฟอร์มที่ 22 ใบเสนอราคา (1220)
    แบบฟอร์มที่ 23 แบบฟอร์มไปราชการ (1230)
    แบบฟอร์มที่ 23.1 แบบแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (1231)
    แบบฟอร์มที่ 24. ตัวอย่างแบบฟอร์มเข้าศึกษาดูงาน (1240)
    แบบฟอร์มที่ 25. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (1250)
    แบบฟอร์มที่ 26. แบบตอบรับการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1260)
    แบบฟอร์มที่ 27. สัญญาการยืมเงินบัตรเครดิต ทำ 2 ชุด (1270)
    แบบฟอร์มที่ 28. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม (1280)
    แบบฟอร์มที่ 29. บันทึกขอส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1290)
    แบบฟอร์มที่ 30. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB corporate Online (1300)
    แบบฟอร์มที่ 31. สัญญาเช่ารถ (1310)
    แบบฟอร์มที่ 32. หนังสือมอบอำนาจ (1320)
    แบบฟอร์มที่ 33. เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ (1330)
    แบบฟอร์มที่ 34. เอกสารสำหรับใช้ประกอบการติดต่อบริษัท ห้างร้าน เวลากรอกข้อมูลคณะ (1340)
    แบบฟอร์มที่ 35. แบบฟอร์มผู้ขายปี65-กรณีนิติบุคคล-บริษัท-หจก. (1350)
    แบบฟอร์มที่ 36. แบบฟอร์มผู้ขายปี65-กรณีบุคลลธรรมดา-ร้านค้า (1360)    รหัส งปม.แผ่นดิน 2564 ณ 8 ม.ค. 64
    รหัส งปม.รายได้ 2564 ณ 8 ม.ค. 64