ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


    แบบฟอร์มที่ 1. ใบสำคัญรับเงินฝ่ายการเงินทั่วไป (101)
    แบบฟอร์มที่ 2. ขออนุมัติเชิญวิทยากรและขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (102)
    แบบฟอร์มที่ 3. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร (103)
    แบบฟอร์มที่ 4. ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (104)
    แบบฟอร์มที่ 5. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย(ค่าอาหาร,อาหารว่าง,น้ำดื่ม) (105)
    แบบฟอร์มที่ 6. แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (106)
    แบบฟอร์มที่ 7. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (107)
    แบบฟอร์มที่ 8. ใบลงทะเบียนโครงการอบรม (108)
    แบบฟอร์มที่ 9. ใบลงชื่อเข้าร่วมอบรม,ประชุม,สัมมนา,ประชุมเชิงปฏิบัติการ (109)
    แบบฟอร์มที่ 10. หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.กจ.9) (110)
    แบบฟอร์มที่ 11. แบบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลป.1) (111)
    แบบฟอร์มที่ 12. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน(กจ.8) (112)
    แบบฟอร์มที่ 13. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (113)
    แบบฟอร์มที่ 14. ตัวอย่างขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (114)
    แบบฟอร์มที่ 15. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (115)
    แบบฟอร์มที่ 16. ใบเสนอราคา (116)
    แบบฟอร์มที่ 17. หนังสือสัญญาเช่ารถโดยสาร-เจาะจง-ไม่เกิน5แสน (117)
    แบบฟอร์มที่ 18. บันทึกข้อความขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร (118)
    แบบฟอร์มที่ 19. แบบฟอร์มไปราชการ (119)
    แบบฟอร์มที่ 20. แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (120)
    แบบฟอร์มที่ 21. หนังสือมอบอำนาจ (121)
    แบบฟอร์มที่ 22. รายงานผลโครงการ/กิจกรรม( (กนผ-05,Plan.05-2 )(122)
    แบบฟอร์มที่ 23. เสนอขออนุมัติกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 (กนผ-04) (งบต่ำกว่า 300,000บาท เสนอคณบดี) (123)
    แบบฟอร์มที่ 24. เสนอขออนุมัติกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 (กนผ-04)
(งบตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป เสนออธิการบดี) (124)

    แบบฟอร์มที่ 25. ขอเลื่อนหรือยกเลิก กิจกรรม/โครงการในระบบบัญชี 3 มิติ (กนผ-08-3) (125)
    แบบฟอร์มที่ 26. เบิกค่าสอนบัณฑิตวิทยาลัย (126)
    แบบฟอร์มที่ 27. เบิกค่าสอนคณะครุศาสตร์ (127)
    แบบฟอร์มที่ 28. แบบรายงานการพัฒนาคณาจารย์ (128)
    แบบฟอร์มที่ 29. ประเมินผลการปฏิบัติงาน(ผู้สอน) (129)
    แบบฟอร์มที่ 30. รายงานการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา (130)
    แบบฟอร์มที่ 31. รายงานการพัฒนาคณาจารย์ (131)
    แบบฟอร์มที่ 32. แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร (132)
    แบบฟอร์มที่ 33. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (133)
    แบบฟอร์มที่ 34. สัญญายืมเงิน
    แบบฟอร์มที่ 35. เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ
    แบบฟอร์มที่ 36. แบบฟอร์มส่งหลักฐานล้างหนี้นอกงบประมาณ
    แบบฟอร์มที่ 37. แบบตอบรับการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 1. แผนกลยุทธ์ ปรับปรุง 63 ประชุมเวโล ผ่านการอนุมัติ 050462
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 2. แบบฟอร์ม กนผ-01-ปีงบประมาณ 2563
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 3. แบบฟอร์ม กนผ-02-ปีงบประมาณ 2563
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 4. (ร่าง) โครงสร้างแผน ผลผลิต ปีงบประมาณ-2563