ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download) – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (Download)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


    แบบฟอร์มที่ 1. ใบสำคัญรับเงินฝ่ายการเงินทั่วไป (101)
    แบบฟอร์มที่ 2. ขออนุมัติเชิญวิทยากรและขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (102)
    แบบฟอร์มที่ 3. แบบตอบรับการเป็นวิทยากร (103)
    แบบฟอร์มที่ 4. ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (104)
    แบบฟอร์มที่ 5. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย(ค่าอาหาร,อาหารว่าง,น้ำดื่ม) (105)
    แบบฟอร์มที่ 6. แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (106)
    แบบฟอร์มที่ 7. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (107)
    แบบฟอร์มที่ 8. ใบลงทะเบียนโครงการอบรม (108)
    แบบฟอร์มที่ 9. ใบลงชื่อเข้าร่วมอบรม,ประชุม,สัมมนา,ประชุมเชิงปฏิบัติการ (109)
    แบบฟอร์มที่ 10. หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ (บก.กจ.9) (110)
    แบบฟอร์มที่ 11. แบบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลป.1) (111)
    แบบฟอร์มที่ 12. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน(กจ.10) (112)
    แบบฟอร์มที่ 13. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (113)
    แบบฟอร์มที่ 14. ตัวอย่างขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (114)
    แบบฟอร์มที่ 15. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ (115)
    แบบฟอร์มที่ 16. ใบเสนอราคา (116)
    แบบฟอร์มที่ 17. หนังสือสัญญาเช่ารถโดยสาร-เจาะจง-ไม่เกิน5แสน (117)
    แบบฟอร์มที่ 18. บันทึกข้อความขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร (118)
    แบบฟอร์มที่ 19. แบบฟอร์มไปราชการ (119)
    แบบฟอร์มที่ 20. แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (120)
    แบบฟอร์มที่ 21. หนังสือมอบอำนาจ (121)
    แบบฟอร์มที่ 22. รายงานผลโครงการ/กิจกรรม( (กนผ-05,Plan.05-2 )(122)
    แบบฟอร์มที่ 23. เสนอขออนุมัติกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 (กนผ-04) (งบต่ำกว่า 300,000บาท เสนอคณบดี) (123)
    แบบฟอร์มที่ 24. เสนอขออนุมัติกิจกรรมปีงบประมาณ 2563 (กนผ-04)
(งบตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป เสนออธิการบดี) (124)

    แบบฟอร์มที่ 25. ขอเลื่อนหรือยกเลิก กิจกรรม/โครงการในระบบบัญชี 3 มิติ (กนผ-08-3) (125)
    แบบฟอร์มที่ 26. เบิกค่าสอนบัณฑิตวิทยาลัย (126)
    แบบฟอร์มที่ 27. เบิกค่าสอนคณะครุศาสตร์ (127)
    แบบฟอร์มที่ 28. แบบรายงานการพัฒนาคณาจารย์ (128)
    แบบฟอร์มที่ 29. ประเมินผลการปฏิบัติงาน(ผู้สอน) (129)
    แบบฟอร์มที่ 30. รายงานการไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา (130)
    แบบฟอร์มที่ 31. รายงานการพัฒนาคณาจารย์ (131)
    แบบฟอร์มที่ 32. แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร (132)
    แบบฟอร์มที่ 33. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (133)แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 1. แผนกลยุทธ์ ปรับปรุง 63 ประชุมเวโล ผ่านการอนุมัติ 050462
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 2. แบบฟอร์ม กนผ-01-ปีงบประมาณ 2563
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 3. แบบฟอร์ม กนผ-02-ปีงบประมาณ 2563
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 4. (ร่าง) โครงสร้างแผน ผลผลิต ปีงบประมาณ-2563