แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 1. แผนกลยุทธ์ ปรับปรุง 63 ประชุมเวโล ผ่านการอนุมัติ 050462
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 2. แบบฟอร์ม กนผ-01-ปีงบประมาณ 2563
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 3. แบบฟอร์ม กนผ-02-ปีงบประมาณ 2563
เอกสารคำของบประมาณหมายเลข 4. โครงสร้างแผน ผลผลิต ปีงบประมาณ-2563