ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 โครงการปฐมนิเทศผู้บริการสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ( 6 มิ.ย. 2562 )
  •                           1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู ( 14 มิ.ย. 2562)
  •                           1.3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ( 19 มิ.ย. 2562)
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ