100777 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

100777 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป,สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562
ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี