ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง


       ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
       คุณสมบัติ
               – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
               – มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพ งานด้านการประเมินผล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
               – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
               – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้
               – เป็นผู้อยู่ในศีลธรรมอันดี
               – ไม่เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<