รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน


1.รายงาน การกำกับ ติดตามดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน


2.ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562