สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ


1.ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561


2.ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (สรุปวันที่ 10-06-2562)