ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มิถุนายน 2562)
  •                           4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 14 มิถุนายน 2562)
  •                           4.3 (ร่าง) คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
  •                                   6.2.1 โครงการสร้างสุขในองค์กร