ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (26 มิ.ย. 62) ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์
  •                           1.4 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ