ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 การเสนอชื่ออนุมัติอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา 2/2562
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 โครงการสัมมนากลางภาค การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (1 ส.ค. 62)
  •                           4.2 โครงการสัมมนากลางภาค การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (8 ส.ค.62)
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 กำหนดการพัฒนาคู่มือ รายวิชา ETP 415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผล
  •                           5.2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50 คน
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ