ทุนการศึกษา – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ทุนการศึกษา


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ชมรมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และคุณนวลอนงค์ นวลเขียว
มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท จำนวน 30 ทุน
และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

null