ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 การเสนอชื่ออนุมัติอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา 2/2562
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ( 19 ก.ย. 62)
  •                           4.3 แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2566)
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 อนุมัติอาจารย์พิเศษเพื่อการนิเทศ ภาคการศึกษา 2/2562
  •                           5.3 การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
                                 – รายวิชา ETP 413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
                                 – รายวิชา ETP 414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
                                 – รายวิชา ETP 415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
                                 – รายวิชา ETP 416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ