ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.2 การจัดกิจกรรม 4D วิถีพอเพียง ในจังหวัดสระแก้ว และมอบนวัตกรรม อ่านออกเขียนได้ และ O-NET ให้จังหวัดปทุมธานี
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 การจัดทำหลักสูตรอิงสมรรถนะนำร่อง อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 วิชา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
  •                               6.2.1 การลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 11 (Educa 2019)
  •                               6.2.2 ส่งแบบประเมิน รอบ 2 (สำหรับท่านที่ยังไม่ส่ง)
  •                               6.2.3 การจัดการขยะในหน่วยงาน