ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเซ็บไชต์ของมหาวิทยาลัย โดยส่งข้อมูลที่ E-mail lomphong@vru.ac.th
  •                           1.3 การจัดโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2562
  •                           1.4 การออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ( 26 ก.ย. 62) ห้องประชุมราชนครินทร์
  •                           4.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (28 ต.ค. 62) ห้องประชุมราชนครินทร์
  •                           4.5 กำหนดวันส่งข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 (11 ต.ค. 62)
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 กำหนดการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 – 4 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562
  •                           6.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  •                           6.3 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)