ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
  •                           1.2 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  •                           1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.1 กำหนดการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์