ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (28 ต.ค. 62) ห้องประชุมราชนครินทร์
  •                           4.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (21 พ.ย. 62) ห้องประชุมราชนครินทร์
  •                           4.3 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (26 ก.ย. 62)
  •                           4.4 แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติอาจารย์พิเศษ และอาจารย์นิเทศ ภาคการศึกษา 2/2562
  •                           4.5 การจัดทำเครื่องมือฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 – 4 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562
  •                           4.7 กำหนดการส่งผลการเรียน รายวิชา 1005005* การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของภาคการศึกษา 1/2562 (นศ.ชั้นปีที่ 5 รหัส 58)(21 ต.ค. 62 )
  •                           4.8 การส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 กำหนดการประชุมครั้งที่ 11/2562 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ