ผลงานของนักศึกษารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ผลงานของนักศึกษารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลงานของนักศึกษารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปีกไก่ต้มโค้ก หม้อข้าวจิ๋ว


โลกสวยด้วยมือเรา


สิ่งของเหลือใช้


ตาวิเศษเห็นนะ !


ภาษาเหนือ


เทคนิคการถ่ายภาพ


เพลงคำบรรบัน


คะค่ะ


มารยาทในการใช้ห้องเรียน


สื่อการสอนมารยาทไทย