ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  •                           1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (28 ต.ค. 62)
  •                           1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (21 พ.ย. 62)
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ( 19 ธ.ค.62)
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ