ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00น.
ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  •                           4.1 การทำบัตรเครดิตราชการ
  •                           4.3 ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหาร งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษาและ กิจการพิเศษ และหลักสูตร(สาขาวิชา) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสาร 1 , เอกสาร 2
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  •                           5.2 กิจกรรมสร้างความสุขของคณะครุศาสตร์
  •                                   5.2.1 กิจกรรมกีฬา
  •                                   5.2.2 กิจกรรมอาหาร
  •                                   5.2.3 กิจกรรมร้องเพลง
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  •                           6.1 งานกิจการนักศึกษา
  •                           6.2 งานบริหารคณะครุศาสตร์
  •                           6.3 งานประกันคุณภาพ
  •                                   6.3.1 กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
  •                                   6.3.2 สรุปตัวบ่งชี้ระดับคณะ และหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
  •                           6.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (งบประมาณศูนย์ภาษา)