ระเบียบวาระการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 – คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Skip to content

ระเบียบวาระการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30น.
ณ ห้องประชุม 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์


  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ